Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
F.H.U. Roster-sprzedaż,wynajem,montaż

F.H.U. Roster-sprzedaż,wynajem,montaż

AKALA FARAONE Sp. z o.o.

AKALA FARAONE Sp. z o.o.

Poleć nas innym
Słownik
Praca i Zdrowie
Praca i Zdrowie

to specjalistyczny miesięcznik poświęcony zagadnieniom prawa pracy oraz medycyny pracy. Aktualności, porady, wskazówki, dobre praktyki, opinie ekspertów. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Unimedia Sp. z o.o., którego misją jest działanie na rzecz ochrony pracy na rynku polskim, rozumianej szeroko – jako połączenie zagadnień z zakresu: prawa pracy (w tym: bezpieczeństwa i higieny pracy), medycyny pracy, ergonomii, psychologii pracy i procesów jej humanizacji.

Oficjalna strona:
www.pracaizdrowie.com.pl


Orły Polskiego Budownictwa
Orły Polskiego Budownictwa

to ogólnopolski konkurs budowlany organizowany przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., jest projektem, który na stałe wpisuje się w działania związane z promocją i wspieraniem przedsiębiorstw działających na polskim rynku budowlanym. Głównym celem konkursu, który doskonale służy rozwojowi branży jest propagowanie przedsiębiorstw z sektora budownictwa, tworzących budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne. Firmy nagrodzone w tym konkursie są zarządzane w sposób zgodny z najwyższymi standardami, kierują się zasadami etyki oraz wykazują dużą dbałość o swoich pracowników i z pewnością mogą być wzorem do naśladowania.

Oficjalna strona konkursu: www.orlybudownictwa.plBezpieczeństwo i higiena pracy  - BHP
Bezpieczeństwo i higiena pracy - BHP

jest to powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego  wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie BHP znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in.

Na straży przestrzegania BHP w polskich zakładach pracy stoi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Podstawowe wymagania prawne dotyczące BHP zawiera Dział X Kodeksu pracy – oraz wiele rozporządzeń a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami oraz Polskie Normy.
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

to polski organ nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadza planowe oraz niezapowiedziane kontrole w zakładach pracy zatrudniających pracowników. Udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy pracownikom. Dba o przestrzeganie praw pracowników.

W skład PIP-u wchodzą Główny Inspektorat Pracy (GIP; znajduje się w Warszawie) oraz Okręgowe Inspektoraty Pracy, których zasięg terytorialny pokrywa się z mapą województw. Zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest kontrolowanie zakładów pracy i nadzorowanie przestrzegania prawa pracy, stosowania przepisów prawa i zasad BHP np. czy pracownik dostaje wszystko, co w umowie było zawarte (wynagrodzenie za prace, czas pracy, urlopy, ochrony praw kobiet, zatrudnionych osób niepełnosprawnych i młodocianych) i czy nie zostało coś pominięte. Analizują przyczyny wypadków i powstawania wypadków oraz chorób zawodowych. W przypadku stwierdzenia łamania praw pracowniczych inspektorzy pracy mogą prowadzić postępowanie mandatowe lub kierować do Sądów Grodzkich wnioski o ukaranie. W przypadku, gdy występuje drastyczne łamanie przepisów BHP, prawa pracownika i występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracownika, inspektorzy mogą zamknąć dany zakład pracy. W przypadku, gdy tylko zostaną naruszone przepisy BHP, inspektorzy nakazują usuniecie usterki oraz stwierdzonych uchybień w określonym terminie. Takie kontrole mogą przeprowadzić o każdej porze dnia i nocy po uprzednim wylegitymowaniu się.

Nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dziennik Ustaw z dnia 21 maja 2007 roku, nr 89, pozycja 589), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2007 r. przekazała inspekcji pracy dotychczasowe kompetencje wojewody w zakresie kontrolowania legalności zatrudnienia.

Oficjalna strona: www.pip.gov.pl


Pion komunikacyjny
Pion komunikacyjny

jest to część konstrukcji rusztowania, która wyposażona jest w drabinki i poręcze ochronne, dla zapewnienia komunikacji pomiędzy pomostami roboczymi ułożonymi na różnych poziomach.
Piony komunikacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania wewnątrz siatki rusztowania lub jeżeli wymagają tego warunki budowy, jako oddzielne segmenty konstrukcji przylegające do zasadniczej konstrukcji rusztowania. Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m, a odległość stanowiska pracy najbardziej oddalonego od środka pionu komunikacyjnego 20 m. 
Złącze do rusztowań budowlanych
Złącze do rusztowań budowlanych

jest to element używany do łączenia dwóch rur. Asortyment złącz obejmuje między innymi złącza udarowe i redukcyjne, wykonanie może być lekkie i ciężkie. Wyróżniamy złącza:

- krzyżowe: złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod kątem prostym
- obrotowe: złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod dowolnym kątem
- równoległe: złącze używane do łączenia dwóch równoległych rur.
- wzdłużne: złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii prostej
(CIOP) - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
(CIOP) - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

oficjalna strona: www.ciop.pl


Przeglądy rusztowania
Przeglądy rusztowania

zapewniają bezpieczeństwo na terenie budowy, eliminują również zagrożenia, które mogą wyniknąć wskutek użytkowania uszkodzonych lub niekompletnych rusztowań. W trakcie eksploatacji każde rusztowanie podlega przeglądom, a za jego wykonywanie odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba.

Wyróżniamy trzy rodzaje przeglądów rusztowań budowlanych:

- codzienne
- dekadowe
- doraźnePrzegląd  codzienny
Przegląd codzienny

wykonywany jest każdego dnia przed rozpoczęciem prac budowlanych, przez osoby użytkujące rusztowanie, czyli pracujących nań pracowników. Przegląd taki prowadzi się głównie w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń rusztowania, braków w jego wyposażeniu oraz innych czynników, mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na placu budowy.

Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

- rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń,
- rusztowanie jest prawidłowo zakotwione,
- przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania,
- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość, a w warunkach zimowych – zabezpieczenie przeciwpoślizgowe),
- nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania (np. nie doszło do utraty stabilności podłoża po obfitych opadach deszczu).
Przegląd dekadowy
Przegląd dekadowy

powinien być wykonywany co 10 dni przez konserwatora rusztowań lub pracownika inżynieryjno-technicznego (np. majstra, kierownika budowy). Celem tego przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania. Wyniki przeglądu powinny być zapisane w dzienniku budowy przez osoby je dokonujące.

Wybierz województwo
lub wybierz kategorię z listy:Najnowsze firmy
SIGMA RUSZTOWANIA  -  Sprzedaż, Wynajem, Montaż
SIGMA RUSZTOWANIA - Sprzedaż, Wynajem, Montaż

Zobacz wizytówkę
SIGMA RUSZTOWANIA - Rusztowania Elewacyjne
SIGMA RUSZTOWANIA - Rusztowania Elewacyjne

Zobacz wizytówkę
PLETTAC DISTRIBUTION
PLETTAC DISTRIBUTION

Zobacz wizytówkę
Najbliższe targi i wystawy